Disclaimer

Aan deze website is veel aandacht en zorg besteed. mobileCAREcube streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan mobileCAREcube niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig of actueel is. Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal mobileCAREcube de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

mobileCAREcube is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van op of via deze website aangeboden informatie of beeldmateriaal.

mobileCAREcube raadt af om de op of via deze website aangeboden informatie in plaats van advies te gebruiken. Indien de bezoeker van deze website beslissingen neemt op basis van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie, komt dit voor zijn of haar eigen rekening en risico. Voor een advies op maat kunt u zich te allen tijde wenden tot mobileCAREcube. Het is niet toegestaan gebruik te maken van deze website op een wijze waardoor het gebruik van andere internetgebruikers wordt of kan worden gehinderd, waardoor het functioneren van deze website in gevaar wordt of kan worden gebracht en/of waardoor de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software wordt of kan worden aangetast. Ingeval van geconstateerd misbruik van welke aard dan ook is mobileCAREcube gerechtigd om de toegang tot en/of het gebruik van deze website te ontzeggen en schadevergoeding te vorderen.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze website bevat externe links naar websites en bestanden van andere (commerciële) organisaties en partijen. Hoewel mobileCAREcube ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor de bezoeker interessante websites en bestanden, houdt dit niet in dat mobileCAREcube verbonden is aan deze andere websites of uitgevers daarvan, noch dat zij op enigerlei wijze verantwoordelijk is of aansprakelijk is voor daarop aangeboden informatie, beeldmateriaal en diensten. Het gebruik van dergelijke links is derhalve voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

mobileCAREcube, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafische materialen en logo’s). Het is niet toegestaan enig op of via deze website aangeboden informatie of beeldmateriaal te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. De bezoeker van deze website mag de op deze website aangeboden informatie wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.